Opbygning Af Engelsk Essay Writing

Arbejdsgruppens opgaver:

Eksempler på Stilladsering, dogmeopgaver, ledesætninger i faget

Hvilke overfaglige skrivekompetencer kan fagets opgaver bidrage med?

Hvilke nye typer af opgaver er relevante for faget

At skrive for at lære

 At læse at skrive

Hvilke evalueringsformer kan anvendes i faget herunder hvordan man man procesevaluere/vejlede – bruge den omlagte elevtid


Nedenstående er gruppens bidrag i forhold til gruppens opgaver – noget er nået, andet er ikke. Gruppens fokus har været på stilladsering og dogmeopgaver, primært i forhold til konkrete eksamensopgaver på A- og B-niveau (fiktion og non-fiktion). Bidraget kan udbygges ved et møde i engelskfaggruppen, hvor bl.a. ”Den ny skriftlighed” (Systime, 2012) kan give eksempler på nye opgavetyper – den anbefaler vi.


Indhold

Fiction

Førskrivning

Writing an Introduction to an Essay!

 From Introduction to Body (Coherence/cohesion)

 Writing the Body of the text

 How to write the main body of your essay

 Topic sentence

 Writing a Conclusion to an Essay!

 Non-fiction

Writing an introduction to a debating text

Writing the body

Brainstorm

Argumentationsanalyse

Topic sentence

Genreleg

Writing the conclusion to a debating text

Fiction                   

 

Førskrivning

·         Tænke/hurtigskrivning

 

o   Tid på klassen til at finde temaerne i teksten, som de skal skrive om

 

o   Tid på klassen til at analysere teksten

 

§  Genre, character, setting, point of view, message, imagery (efter model fra fx  Contexts eller Texting)

 

Understøtter proceskompetencen

 

Understøtter metodekompetencen

Writing an Introduction to an Essay!

 

Please use the form/table below to help you create the funnel:

The themes in general

4-5 lines

 

 

 

 

 

A sentence that connects the general and the specific

 

 

The specific

2-3 lines

 

 

 

 

Her understøttes den strukturelle kompetence     

 

·         Formidlingsskrivning

 

o   Indledning

 

§  Der vises eksempler på indledninger (ledesætninger og modelsætninger)

 

§  Der skrives en kort ”introduction” (max 8 linjer)  i klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

§  Overgang fra indledning til body (kohesion) (klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

§  Respons i klasse – læreren som coach (Kan herefter afleveres alene som dogmeopgave)

 

o   Body

 

§  TR’s skema fra ”My Son the Fanatic”

 

§  Kohesion, koherens (markører)

 

Her understøttes den strukturelle competence

From Introduction to Body (Coherence/cohesion)

·         Opgaver fra “Den ny skriftlighed” lavet om til engelsk (s. 124: “Få det til at hænge sammen”)

 

·         Diskursmarkører i ”English and Danish” p. 81- 83 +

 

·         Coherence/cohesion: 37-38

Writing the Body of the text

 

How to write the main body of your essay

– the analysis and interpretation of the short story

 

Write down notes in this table/form before you write it down in full sentences below

Parvez – characteristics?

How to substantiate it? 

Quotation or reference?

 

 

 

 

 

 

 

 

In full sentences:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic sentence

A.      Topic sentence (hovedpointe)

 

1.       First argument in support of the topic sentence

 

2.       Second argument in support of the topic sentence

 

3.       Third argument in support of the topic sentence

 

Concluding sentence

 

 

 

 

B.      Topic sentence

 

1.       First argument in support of the topic sentence

 

2.       Second argument in support of the topic sentence

 

3.       Third argument in support of the topic sentence

 

 

Concluding sentence

 

osv.

Writing a Conclusion to an Essay!

Please use the form/table below to help you create the funnel upside down:

The specific short story – sum up on your findings!

Approximately 2-3 lines

 

 

 

 

 

 

Perhaps a sentence that connects the specific and the general

 

 

The themes in general

Approximately  3-4 lines

 

 

 

 

 

Non-fiction

 

Writing an introduction to a debating text

Please use the form/table below to help you create the funnel:

The themes in general

4-5 lines

 

 

 

 

 

A sentence that connects the general and the specific

 

 

The specific

2-3 lines

 

 

 

 

 

 

Indledning

 

·         Der vises eksempler på indledninger (ledesætninger og modelsætninger)

 

·         Der skrives en kort ”introduction” (max 8 linjer)  i klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

·         Overgang fra indledning til body (kohesion) (klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

·         Respons i klasse – læreren som coach (Kan herefter afleveres alene som dogmeopgave)

From introduction to body

Kohesion, koherens (markører)

Writing the body

Brainstorm

·         Lad eleverne brainstorme på opgavens almidelige elementer

 

o   Analysis: Argumentation (Toulmin, Pentagon), modes of appeal, style, language, imagery

 

o   Comment

 

o   Benspænd (A-opgaven)

 

Understøtter analysekompetencen

Argumentationsanalyse

·         A: Giv eleverne et stykke tekst for, samt en model af argumentationsmodellen og bed dem finde alle elementerne (Bilag: Toulmins argumentationsmodel)

 

Understøtter argumentationskompetencen

 

·         B: En omlagt elevtidstime anvendes til at øve “comment on” i B-opgaven ved at vurdere argumentets gyldighed.

 

 

·         S. 50 I “Ny skriftlighed

 

Understøtter argumentationskompetencen

Topic sentence

Copy paste

Genreleg

·         S 98 i “Ny skriftlighed”

Writing the conclusion to a debating text

 

A: Vi laver eksempler på øvelser og opgaver, som kan træne de forskellige kompetencer, som skal bruges ved hhv. ”Litterær essayopgave ” (Fiction) og ”Diskussionsopgave” (Non-fiction) til eksamen. Vi strukturerer efter, opbygningen af de to generelle forskellige opgavetyper.

B: Vi giver eksempler på evaluering som modsvarer opgavetyperne (nås ikke)

C: Vi laver et supplerende idekatalog med opgavetyper, som direkte går ind og understøtter de 6 overfaglige skrivekompetencer.

Struktur for både fiction og non-fiction:
1.                          Indledning og afslutning
2.                          Redegørende, analyserende, konkluderende

 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Eksamensopgave på A-niveau - delprøve 2

Anvisningerne her er selvfølgelig kun vejledende, og du er frit stillet til at gøre det anderledes. Men følger du anvisningerne, får du en god, gennemprøvet struktur i din besvarelse, og de enkelte afsnit får et passende omfang i forhold til hinanden.
Læg mærke til at denne artikel behandler A- og B-opgaverne under ét, undtagen under gennemgangen af hoveddelen, hvor der er markante forskelle på dem.
 
Opgavebesvarelsen og dens opbygning

 • Opgavens formål er at skrive et analytical essay, hvilket i faget engelsk vil sige en analyserende artikel, hvori du præsenterer en analyse af teksten, oftest med et eller to fokuspunkter. Dit engelskfaglige arbejde består altså i at analysere, fortolke, kommentere og formidle.
 • Modtageren er en læser der er bekendt med den tekst du skriver om
 • Struktur ‒ byg dit essay op over denne model:
 
Det er afgørende at dit essay kommer til at fremstå som en sammenhængende skriftlig fremstilling. Så undgå afsnitsoverskrifter og punktopstillinger — men del selvfølgelig ind i afsnit.
Sådan gør du

 • Skriv 900-1200 ord. Færre er for lidt, og du har sjældent grund til at skrive flere. Hvis du har skrevet mere og har tid tilovers, så brug den til at skære ned og stramme op.
 • Skriv fem hovedafsnit: (the five paragraph essay)
  • indledning
  • hoveddel, 1 — det kunne handle om hovedteksten
  • hoveddel, 2 — det kunne være en overledning til diskussionsafsnittet
  • hoveddel, 3 — det kunne være diskussionsafsnittet
  • afslutning
 • Brug fokussætninger (topic sentences), en i hvert underafsnit, og underbyg de vigtigste pointer ved hjælp af citater fra opgavematerialet. Konkludér undervejs, og brug diskursmarkører til at holde sammen på teksten.
Titel
Skriv analysetekstens titel og forfatter ind i titlen på essayet (husk anførselstegn), fx:
 • An Essay on Jeanette Winterson's essay "Once Upon a Shop"
 • An Essay on Edgar Allan Poe’s short story "The Tell-Tale Heart"
 • An Essay on "The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe
Indledning
I indledningen lægger du grunden til læserens forventninger til det der kommer. Læseren skulle gerne reagere med nysgerrighed, engagement og lyst til at læse dit essay til ende, så tænk dig godt om!
Eksempler
Eksempler på tragtindledning (funnel introduction)
‒ Indledningen starter bredt og snævrer sig ind mod teksten

Ex. 1, indledning med udgangspunkt i et retorisk spørgsmål:

“Is it possible to execute a reckless deed solely for the fragile purpose of avoiding humiliation? The mysterious ways of human behaviour and development is the focus in the short story “Shooting an Elephant” by George Orwell from 1936 that is set in British Burma during the colonial time. The story is centred on a British police officer and an elephant at large, and through a modest gallery of characters we are consumed by a view on humanity in revolt.”

Ex. 2, indledning med udgangspunkt i en almen erfaring:

“Most people have an everyday routine. In most cases this is comfortable and gives you a feeling of structure and makes it easier to cope with life. However, there is a fine line between a well-planned and secure everyday life and a life of boredom and predictability that mechanically takes its course and distances you from life. This is exactly what the story “Stolpestad” by William Lychack from 2008 is about. It is about how the narrator’s day-to-day routine is so predictable that his life has become a condition of numbness.”

Ex. 3, indledning med udgangspunkt i et citat fra teksten
““[…] This is your life, Stolpestad.” (p. 2, l. 5). That is it, deal with it. A clearly negative second person narrator takes the reader through the life of the policeman Stolpestad; a non-motivated and truly stagnated husband and father from a small town in America. Stolpestad’s life is just passing by, and he is letting it. William Lychack takes us through the inner monologue of Stolpestad’s mind in the short story of the same name, written in 2008, describing Stolpestad’s battle of facing up to the truth of his life, sadly failing, losing his battle to Goliath symbolized in having to put down a dog for a young boy”.

Ex. 4, indledning med et retorisk spørgsmål
“How are we going to be remembered when we leave this earth? Are we going to be remembered at all? What about all of us normal people who are not Michael Jackson, Copernicus, or Shakespeare? Their names will live forever because of their huge achievements, but not many are going to be remembered like them. Most people grow up, get a job, start a family, and pass away. Big achievements create huge acknowledgement, and most people want to be acknowledged, but maybe it is not always that easy. Many people are sure they are going to turn out great and be remembered for a good job, but what if that is not the case? What is the point of living a life not doing what you thought you were supposed to do?”


Eksempler på metasprog
-- som du skal undgå!

Ex. 5, henvisning til opgaven:
“In this assignment I have been told to include an analysis of the narration and the title.”

Ex. 6, henvisning til skriveren selv:
”Now that I have introduced the story, I should like to go on …”

Hoveddel

Assignment A
I opgave A skal du foretage en litterær analyse og fortolkning. Materialet vil typisk være en novelle. Opgaven vil have et særligt fokus med to obligatoriske punkter, dvs. de skal behandles i din besvarelse.
Du kan sammenligne opgaven med den litterære artikel i eksamensopgaven i dansk.

Skrivehandlinger til opgave A
(læs om skrivehandlinger):
 • analyse (se analyselinks i højre margen)
 • interpret

Dit arbejde med teksten har karakter af traditionelt tekstarbejde som du kender det fra undervisningen.
 

Assignment B
I opgave B skal du foretage foretage en redegørelse, en analyse og en kommentar eller en diskussion. Redegørelsen vil typisk handle om et fænomen eller et emne i den offentlige debat, og analysen vil typisk være en argumentationsanalyse eller en retorisk analyse. Materialet kan fx være en kommentar, et essay, et uddrag af en selvbiografi, en tale. Opgaven vil lige som A-opgaven have et særligt fokus med to obligatoriske punkter, dvs. de skal behandles i din besvarelse.
Du kan til dels sammenligne opgaven med kronikken i eksamensopgaven i dansk – men med den vigtige forskel at i engelsk skal du ikke også kommentere emnet, men udelukkende teksten.

Skrivehandlinger til opgave B:
(læs om skrivehandlinger):
 • account for
 • analyse  (se analyselinks i højre margen)
 • comment
 • discuss (optræder ikke i de nyere opgaver)

Dit arbejde med teksten har karakter af traditionelt tekstarbejde som du kender det fra undervisningen.

Fokuspunkter til tekstlæsningen:
I dine gennemlæsninger af teksten kan du med fordel være særligt opmærksom på disse punkter:
 • Titlen – en god titel er designet med henblik på at give læseren appetit på artiklen og en forforståelse.
 • Indledningen – er sædvanligvis skrevet på samme måde som du selv bliver opfordret til at skrive den: den bør udpege tekstens tema/problemstilling.
 • Tilsyneladende selvmodsigelser – er de udtryk for svaghed i argumentationen, eller for at problemstillingen er mere kompleks end du først har fået indtryk af?
 • Forundringspunkter – er her noget du ikke selv har tænkt over? 
 • Afslutningen – giver ofte en slags svar eller løsning på det spørgsmål som er artiklens udgangspunkt (problemformuleringen)


Dispositionsforslag:
Afhængigt af opgavens og tekstens karakter, samt af indholdet i fokuspunkterne, kan du overveje an disposition i retning af denne:

1.     Indledning : præsentation af tema og vinkel for essayet
2.     Hoveddel: arbejdet med teksten og fokuspunkterne
        a.     Tekstens hovedsynspunkter (redegørende)
        b.     Sprog, argumentation (analyserende) – se ordliste
        c.      Vurdering af argumentationen (diskuterende)
3.     Afslutning: Overordnet konklusion og vurdering:
        a.     Teksten argumenterer sagligt/usagligt fordi …
        b.     Du er enig/uenig med forfatterens fremstilling fordi …

Husk at du ikke skal stille essayet op i punktform!
Eksempler
Brug nogle af følgende forbinderord (diskursmarkører) til at koble sætningerne sammen og skabe overgange mellem afsnittene:

 • Strukturerende:
  first, second, third,next, finally, lastly
 • Tilføjende:
  moreover, in addition, furthermore, besides, equally, similarly
 • 
Forklarende:
  for example, for instance, e.g., in other words, however, nonetheless, nevertheless, in contrast, on the other hand
 • Opsamlende:
  so, therefore, as a result, because, thus
 • 
Argumenterende:
  but, on the contrary, however, nevertheless, on the one hand…on the other hand, in spite of


Dan overgange mellem afsnittene, fx ved at gentage ord eller fraser

Ex. 7:

The dog does not die immediately, and when the owners of the dog, father and son, want to bury her, they find her alive. In the ending when this is revealed, it gives the reader a great shock and allows him to gain insight into the thoughts and feelings of the policeman who is at the same time surprised.
   Another feature to gain insight is the second person narration that the text is written in and which means that the personal pronoun “you” replaces the more commonly used “he/she.”


Afslutning
I afslutningen skal du "følge læseren ud": du skal forbinde analysens resultat med din indledning. Hvis du har skrevet en tragtindleding, så vend tragten om her, sådan at du bevæger dig fra teksten ud i det generelle som du startede i.
Du kan fx bruge nogle af følgende diskursmarkører til at skabe struktur i din afslutning:
 
 • to sum up
 • to summarize
 • in conclusion
 • in short
 • thus
 • consequently
 • in brief
 • as a result
 

Eksempler
Ex. 8: (sammenlign med ex. 2 ovenfor)
“Everyday routines can easily become a habit and make you forget to question what you want out of life. This is seen in the story “Stolpestad” where the main character lives a trivial and predictable life to such a degree that the outcome is a mental numbness that eliminates him from life in the end.” 

 
Ex. 9: (sammenlign med ex. 4 ovenfor)
“All in all the plot of this story is based on William’s conflict, which is present within him. He does not want to write biographies of pop singers, but he does it anyway. He does not pursue his dreams of becoming an acknowledged writer and is living in an empty space. We see a man who is living like a philistine. He does
not really relate to his life, but only does what is expected of him, which makes him believe that he is living a pointless life. His job is not exactly his first choice, and the entry of the elephant shows that he has a need for living on after he has died. Living like William in an empty space, living a pointless life without all the things that are important to him, like the elephant, does not help him get acknowledged and remembered.”


Ex. 10:
"In conclusion, Maria Ampa has written a very convincing article, especially because of the use of logos as a mode of persuasion, which has created a very trustworthy and convincing argumentation and a formal level throughout the text. Furthermore, it is clear that the receivers are native-English-speakers, but it is still possible to reach the rest of the world, and the fact that the message, moreover, is that English as a language will revolutionize, is also unmistakeable."

Gør dig fortjent til at blive læst! Fang læserens opmærksomhed og antyd hvad essayet kommer til at handle om:
 • Skriv gerne en tragtindledning (se eksempler nedenfor)
 • Tag udgangspunkt i en almen erfaring
 • Tag udgangspunkt i et citat fra teksten
 • Start med et retorisk spørgsmål
 • …?
Opgaven handler ikke om dig! Undgå fokus på dig selv:
 • Undgå at referere til dig selv og dine egne meninger
 • Undgå metasprog, dvs. henvisninger til skriveprocessen. Du skal fx ikke skrive om at du sidder og skriver nu fordi du har fået til opgave at …

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *